Onze visie

Opvoedingsproject

De Kriekelaar is #KEICOOL !

K

waliteit

We zijn een school die zich inspant voor alle kinderen. We willen elk kind maximale ontplooiingskansen bieden (hoofd-hart-handen).

E

ngagement

We engageren ons tot het creëren van een positieve leer- en werksfeer waarin de kinderen zich thuis voelen, waarin ze zichzelf kunnen zijn en waarin ze fouten mogen maken. Daarbij kiezen we voor een gedifferentieerde aanpak die rekening houdt met de mogelijkheden van elk kind en die veel kansen biedt om te leren in groep te functioneren. Samenwerking met de ouders vinden we zeer belangrijk want zij spelen de belangrijkste rol in de opvoeding van hun kind. Dit is een test om te testen.

I

nnovatief

We innoveren omdat we voeling willen houden met onze evoluerende maatschappij en om zo de kinderen te blijven boeien met interactief leren. Dit wordt creatief in de klas geïntegreerd of klasoverschrijdend toegepast. Nadien wordt kritisch geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

C

hristelijk

We staan als school achter christelijke waarden en normen.
Geregeld beginnen we de dag met een gebed of een bezinnend tekstje. We zoeken naar levenswaarden in christelijke verhalen waarmee we onze leefregels samenstellen.
In de klassen werken we dan ook aan vriendschap, solidariteit, respect, samenhorigheid,…
In de parochie engageren we ons door vieringen voor te bereiden en bij te wonen en pastorale projecten uit te werken.
Hiermee hopen we dat de kinderen uitgroeien tot waardevolle personen die deze christelijke waarden en normen een vaste plaats geven in hun dagelijks leven.

O

rganisatie

Om onze school vlot, goed en rendabel te laten draaien, om zinvolle en doelgerichte beslissingen te kunnen nemen, besteden we veel aandacht aan open communicatie en open organisatie. Voor onze school houdt dat in dat er een gezonde, flexibele samenwerking, interactief overleg en dynamisch en realistisch denken tot stand komt tussen alle betrokken partijen. Op die manier kunnen we gezamenlijk vooropgestelde einddoelen bereiken. 

O

pvoeding

We proberen samen met de ouders onze leerlingen, met al hun kwaliteiten en beperkingen, te begeleiden naar zelfstandige, verantwoordelijke kinderen. We leren waardig met elkaar omgaan. Aan beleefdheid, respect, samenwerking, eerlijkheid en zelfstandigheid hechten wij veel belang.

L

even

Kinderen moeten met volle plezier naar school komen. Erbij horen is een belangrijk gevoel. Wederzijds respect en vriendschappelijkheid leiden tot een samenleving waarin mensen echt iets betekenen voor elkaar. Elk kind is uniek, ongeacht zijn mogelijkheden.
Stap voor stap leren we de kinderen keuzes te maken zodat ze later hun mannetje kunnen staan in het leven. Als leraar willen we elk probleem ter harte nemen. Hier willen wij samen aan werken. Zo hopen we dat alle kinderen een mooie en vooral gelukkige schoolloopbaan doorlopen.

Huiswerkbeleid

Huiswerkbeleid in de Kriekelaar:

Het huiswerkbeleid van onze school wordt toegelicht op het gezamenlijk oudercontact van september.

Wat verstaan we onder huiswerk?

Alle schoolopdrachten die de kinderen thuis moeten uitvoeren. Dit kunnen schriftelijke taken, lessen, leesopdrachten, voorbereidingen, opzoekwerken, … zijn. Tijdens de ouderavond van september zal iedere leerkracht dit onderwerp meer praktisch toelichten specifiek voor zijn/haar klas.

Waarom vinden we huiswerk in onze school zinvol en belangrijk?

• Via hun schoolopdrachten leren onze kinderen zelfstandig werken. Dat vinden wij belangrijk. Stapje per stapje willen wij leerlingen vaardiger maken om een taak alleen aan te kunnen, in het plannen en zelfstandig leren werken.
• Via deze weg zien ouders waarmee de kinderen bezig zijn in de klas. Onze kinderen brengen zo een stukje school mee naar huis. Huiswerk is een brug tussen school en thuis.
• Schoolopdrachten zijn meestal extra inoefening en herhaling of voorbereiding op een toets. We geloven dat dit onze leerlingen vaardiger maakt in het verwerven van de leerstof. Oefeningen en taken zijn vaak een goede aanvulling op een te leren les en worden dus regelmatig als huiswerk meegegeven.
• Ook trachten we de schoolopdrachten te differentiëren naar moeilijkheidsgraad, hoeveelheid en werktempo.

Wat verwachten we van u, ouders?

Een positieve benadering van de ouders ten aanzien van huistaken kan een negatieve houding en moedeloosheid van een kind voorkomen!
• Dagelijks interesse tonen voor het werk van uw kind:
 Als het nodig is uw kind aanmoedigen om aan het huiswerk te beginnen.
 Opvolgen van het huiswerk.
• Vaste afspraken maken met uw kind, rekening houdend met zijn/haar persoonlijkheid, i.v.m. waar en wanneer er gewerkt zal worden, bv:
 Voor of na het eten
 Na een pauze
 Onmiddellijk na schooltijd
 In een rustige omgeving
 In de nabijheid van gezinsleden
 …
• Indien er zich moeilijkheden voordoen tijdens het maken van het huiswerk noteert u dit in de agenda van je zoon of dochter. Bij ernstige, aanhoudende problemen contacteert u de leerkracht persoonlijk. Laat uw kind zelfstandig werken, als het toch hulp vraagt, stimuleer het kind dan tot nadenken. Moedig uw kind aan om met vragen naar de leerkracht te komen.
• Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze verwerven in het maken van huiswerk. Geef ze de autonomie die ze verdienen en aankunnen. Controleer gewoon of het huiswerk gemaakt is. Voor kinderen van een eerste leerjaar is het nodig om meer te begeleiden, maar laat kinderen van een zesde leerjaar gerust de eigen verantwoordelijkheid opnemen in het plannen en uitvoeren van hun taken. Moedig vooral positief aan.

Copyright 2022 - De Kriekelaar
Gesubsidieerde Vrije Basisschool