Onze school

Wie zijn we?

De Kriekelaar is een dorpsschool die zorgt voor een open leef- en leeromgeving waarin leerlingen, ouders en schoolteam zich goed en betrokken voelen.
Wij hebben aandacht voor de persoonlijke en familiale levenssfeer van de leerlingen, en dit vanuit een christelijke visie.
Wij werken aan een omgeving die uitnodigt tot engagement van alle betrokkenen.
Als team bieden wij gedifferentieerd onderwijs aan, waarbij de totale ontwikkeling van onze kinderen centraal staat.

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool.

Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is.
Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk.

Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen.

Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van Katholiek onderwijs Vlaanderen.
Copyright 2022 - De Kriekelaar
Gesubsidieerde Vrije Basisschool