afspraken en leefregels

Gedragsregels
Speelplaats:
Gevaarlijke spelen, rolschaatsen of “wheelys”, basketballen… worden niet meegebracht. Er wordt niet met ballen gespeeld als het regent.
Tijdens de speeltijden, en de voor- en naschoolse opvang, gelden de volgende regels:
1. We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
2. Stop = stop!
3. We luisteren naar ALLE leerkrachten en toezichters.
4. We spelen volgens de spelregels.
Gangen:
Kinderen blijven niet in de gangen en klassen tijdens de pauze.
Klas:
De leraar stelt een lijst met klasafspraken op samen in overleg met de kinderen.
Bij uitstappen:
We verwachten een beleefde houding van onze kinderen.
Bij vieringen:
Tijdens de vieringen houden we een respectvolle houding aan. Alle leerlingen van de lagere school nemen deel aan de misvieringen.

Afspraken rond pesten
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, reageren we zo:

Onze aanpak op school als leerkracht
Elke leerkracht heeft met de kinderen in het begin van het schooljaar een kringgesprek over pestgedrag. Ze bespreken samen wat pesten is. De meester of de juf laat duidelijk voelen dat zo’n gedrag op onze school niet thuishoort en dat hij of zij niet zal nalaten maatregelen te nemen.

In dit gesprek maken we de kinderen duidelijk dat ze met hun problemen altijd bij een leerkracht of de directeur terecht kunnen. Hulp vragen aan een leerkracht is niet hetzelfde als klikken.

Twee keer per jaar zal er bij de kinderen een screening omtrent welbevinden en betrokkenheid worden afgenomen. Deze lijst mogen kinderen dan persoonlijk invullen. Leerkrachten kunnen op deze manier hulpvragen omtrent pesten achterhalen.

Alle kinderen zijn verantwoordelijk voor de sfeer van de groep. Dus iedereen draagt mee de verantwoordelijkheid om een pestprobleem aan te kaarten. Kinderen die dit liever anoniem doen, kunnen dit.

Bij melding van pestgedrag proberen we eerst om dader en slachtoffer de kans te geven om af te koelen met een “time-out”.

Op het moment dat beide partijen er aan toe zijn, gaat de leerkracht een verhelderinggesprek aan en probeert nieuwe afspraken te maken. En wat met de klasgroep? De kinderen krijgen dus een kans om zonder straf terug een positieve relatie op te bouwen. Voor kinderen vanaf het 5de leerjaar kan ook de no blame-methode uitgeprobeerd worden.

Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag kan de leerkracht maatregelen nemen.

Bij herhaaldelijk en extreem pestgedrag worden altijd de directeur en collega’s op de hoogte gebracht. Via een nota in de agenda worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

Na de straf voor pestgedrag gaan we nog eens een kort gesprek aan met de dader en gaan na of hij zich bewust is van zijn daden. Hij wordt verplicht zijn excuses aan te bieden aan de gepeste leerling. Dit kan ook via een excuusbrief die hij aan de leerkracht en de gepeste laat lezen. We maken de pester ook duidelijk dat een verandering in zijn gedrag ook opgemerkt zal worden en eventueel beloond met een schouderklopje of een aanmoedigend woordje, tenminste als hij zich aan de regels houdt. Indien we vinden dat de gepeste ook sociaal weerbaarder moet worden, dient ook met hem of haar een gesprek aangegaan te worden. In moeilijk oplosbare situaties kan zowel voor dader als voor slachtoffer externe hulp ingeroepen worden (CLB) voor een sociale vaardigheidstraining.

Adviezen aan de ouders van onze school
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Toch moet iedere partij waken over haar eigen grenzen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat ouders op school (en ook niet aan de poort of op weg naar school of thuis) eigenhandig het probleem willen oplossen. Er moet overleg zijn met de leerkracht en/of directie.
Voor een pestgedrag op school blijft de inbreng van de ouders bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie en tot het ondersteunen van de aanpak van de school. Neem altijd EERST contact op met de school alvorens andere stappen te ondernemen. De emotionele betrokkenheid bij je kind kan soms te groot zijn om een juist inzicht te krijgen.

Ouders maken thuis tijd om met hun kinderen over het probleem te praten en laten het kind duidelijk aanvoelen dat ze achter de aanpak van de school staan. Geloof samen met je kind dat er gewerkt wordt aan het probleem.

Indien je erachter komt dat je kind zijn probleem niet durft melden op school, vragen wij je om je kind in eerste instantie toch te stimuleren om naar de leerkracht toe te stappen. Pas als dit niet lukt, neem je zelf contact op met de school.

Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in een hobbyclub, probeer je contact op te nemen met de ouders van de andere partij om het probleem bespreekbaar te maken. Een school mag immers niet voor conflicten buiten haar eigen muren verantwoordelijk gesteld worden. Toch kan het geen kwaad om ook hiervan de school op de hoogte te brengen. Vaak breiden broeihaarden zich uit naar andere locaties.

Ouders geven zelf het goede voorbeeld hoe een conflict kan opgelost worden.

Moedig je kind aan om voor zichzelf op te komen, maar ook voor anderen. Het melden van pestgedrag is niet gelijk aan klikken. Stimuleer je kind niet om het recht in eigen handen te nemen en zeker niet op een gewelddadige manier. Je kan bijvoorbeeld de stapjes die wij in het verhelderinggesprek hanteren samen overlopen.

Geloof niet steeds alles wat je kind zegt, maar tracht door gerichte vraagstelling een mening te vormen vooraleer je een oordeel uitspreekt over je zoon of dochter of andere leerlingen.

Indien je kind op school reeds bestraft werd voor zijn daden, is het niet nodig om thuis nog een extra straf op te leggen. Wijs wel in een gesprek op de gevolgen van zijn pestgedrag en laat duidelijk je afkeuring blijken. Reageer ook positief op elke gedragsverbetering, hoe bescheiden ook.

Kleding
Afspraken over kledij:
Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden.
Buitensporigheden kunnen door de directeur en de leraren verboden worden.
Voor de veiligheid mogen geen strandslippers gedragen worden.

Turnkledij:
Broekje € 9,00, T-shirt € 9,00 en turnzak € 6,00 (betalen via de schoolfactuur)
Sportschoenen: zelf aan te kopen
Turnkledij wordt minstens voor iedere vakantie mee naar huis genomen voor een wasbeurt.

Persoonlijke bezittingen
Het gebruik van GSM, multimedia-apparatuur, allerlei verzamelkaarten,... zijn verboden. Wie een GSM meebrengt, laat die in de boekentas zitten of legt die vooraan bij de leerkracht.

Eerbied voor materiaal
Je kind mag alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Jij en je kind engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.

Stellen wij vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of meermaals verloren gaat, dan kunnen wij de gemaakte kosten voor de aankoop van nieuw materiaal aanrekenen.