afspraken en leefregels

Gedragsregels
Gevaarlijke spelen, rolschaatsen of “wheelys”, basketballen… worden niet meegebracht, niet met ballen spelen als het regent.
Geen kinderen in de gangen en klassen tijdens de pauze.
De leraar stelt een lijst met klasafspraken samen op in overleg met de kinderen.

Tijdens de speeltijden, de voor- en naschoolse opvang, gelden de volgende regels:
1. We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
2. Stop = stop!
3. We luisteren naar ALLE leerkrachten en toezichters.
4. We spelen volgens de spelregels.

Bij uitstappen nemen we een beleefde houding aan.

Tijdens de vieringen houden we een respectvolle houding aan. Alle leerlingen van de lagere school nemen deel aan de misvieringen.

Kleding
Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directeur en de leraren verboden worden. Voor de veiligheid mogen geen strandslippers gedragen worden.

Persoonlijke bezittingen
Het gebruik van GSM, multimedia-apparatuur, rages(bv.verzamelkaarten) zijn verboden. Wie een GSM meebrengt, laat die in de boekentas zitten of legt die vooraan bij de leerkracht.

Milieubeleid
Schoolacties: verzamelen van oude batterijen. Sorteren van afval in de verschillende containers. Beurtrol voor het opruimen van de speelplaatsen.
Verwachtingen naar de ouders: gebruik van een brooddoos, een koekendoosje en een drinkbus in plaats van wegwerpverpakking. Verpakkingen worden geweerd op onze school.
Verwachtingen naar de kinderen: aandacht en zorg voor de netheid van de speelplaatsen.

Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

Bewegingsopvoeding:
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding (ook zwemmen). Uw kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Huiswerk
Het huiswerkbeleid van onze school wordt toegelicht op het gezamenlijk oudercontact van september en vindt u terug op onze website onder het luik “taken/toetsen”.

Agenda
Agenda’s en kleutermapjes zijn een communicatiemiddel tussen school en thuis. Ze worden regelmatig nagekeken door de leraren en wekelijks ondertekend door de ouders.
Gebruik het agenda om alle wijzigingen mee te delen aan de leraar van uw kind.
Alle communicatie vanuit de school (infobrieven) verloopt bij voorkeur via mail, per uitzondering via papieren versie.
Mailadressen worden bij inschrijving genoteerd. Ouders brengen de school op de hoogte van wijzigingen. Indien ouders een papieren versie wensen, laten ze dit weten aan het secretariaat.