opvoedingsproject

Het opvoedingsproject van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vindt u op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De Kriekelaar is een dorpschool die zorgt voor een open leef- en leeromgeving waarin leerlingen, ouders en schoolteam zich goed en betrokken voelen.

Wij hebben aandacht voor de persoonlijke en familiale levenssfeer van de leerlingen, en dit vanuit een christelijke visie.

Wij werken aan een omgeving die uitnodigt tot engagement van alle betrokkenen.

Als team bieden wij gedifferentieerd onderwijs aan, waarbij de totale ontwikkeling van onze kinderen centraal staat.


DE KRIEKELAAR IS KEICL!!!


KWALITEIT:
We zijn een school die zich inspant voor alle kinderen. We willen elk kind maximale ontplooiingskansen bieden (hoofd-hart-handen).

ENGAGEMENT:
We engageren ons tot het creëren van een positieve leer- en werksfeer waarin de kinderen zich thuis voelen, waarin ze zichzelf kunnen zijn en waarin ze fouten mogen maken. Daarbij kiezen we voor een gedifferentieerde aanpak die rekening houdt met de mogelijkheden van elk kind en die veel kansen biedt om te leren in groep te functioneren. Samenwerking met de ouders vinden we zeer belangrijk want zij spelen de belangrijkste rol in de opvoeding van hun kind.

INNOVATIEF:
We innoveren omdat we voeling willen houden met onze evoluerende maatschappij en om zo de kinderen te blijven boeien met interactief leren. Dit wordt creatief in de klas geïntegreerd of klasoverschrijdend toegepast. Nadien wordt kritisch geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

CHRISTELIJK:
We staan als school achter christelijke waarden en normen. 
We beginnen de dag met een gebed en zoeken naar levenswaarden in christelijke verhalen, waarmee we onze leefregels samenstellen. 

In de klassen werken we dan ook aan vriendschap, solidariteit, respect, samenhorigheid,…
In de parochie engageren we ons door vieringen voor te bereiden en bij te wonen en pastorale projecten uit te werken. 

Hiermee hopen we dat de kinderen uitgroeien tot waardevolle personen die deze christelijke waarden en normen een vaste plaats geven in hun dagelijks leven.

ORGANISATIE:
Om onze school vlot, goed en rendabel te laten draaien, om zinvolle en doelgerichte beslissingen te kunnen nemen, besteden we veel aandacht aan open communicatie en open organisatie. Voor onze school houdt dat in dat er een gezonde, flexibele samenwerking, interactief overleg en dynamisch en realistisch denken tot stand komt tussen alle betrokken partijen. Op die manier kunnen we gezamenlijk vooropgestelde einddoelen bereiken.

OPVOEDING:
We proberen samen met de ouders onze leerlingen, met al hun kwaliteiten en beperkingen, te begeleiden naar zelfstandige, verantwoordelijke kinderen. We leren waardig met elkaar omgaan. Aan beleefdheid, respect, samenwerking, eerlijkheid en zelfstandigheid hechten wij veel belang.

LEVEN:
Kinderen moeten met volle plezier naar school komen. Erbij horen is een belangrijk gevoel. Wederzijds respect en vriendschappelijkheid leiden tot een samenleving waarin mensen echt iets betekenen voor elkaar. 

Elk kind is uniek, ongeacht zijn mogelijkheden. 

Stap voor stap leren we de kinderen keuzes te maken zodat ze later hun mannetje kunnen staan in het leven. 
Als leraar willen we elk probleem ter harte nemen. Hier willen wij samen aan werken.

Zo hopen we dat alle kinderen een mooie en vooral gelukkige schoolloopbaan doorlopen.