Onze visie en pedagogisch project

De Kriekelaar is een dorpschool die zorgt voor een open leef- en leeromgeving waarin leerlingen, ouders en schoolteam zich goed en betrokken voelen.
Wij hebben aandacht voor de persoonlijke en familiale levenssfeer van de leerlingen, en dit vanuit een christelijke visie.
Wij werken aan een omgeving die uitnodigt tot engagement van alle betrokkenen.
Als team bieden wij gedifferentieerd onderwijs aan, waarbij de totale ontwikkeling van onze kinderen centraal staat.

DE KRIEKELAAR IS KEICL!!!


KWALITEIT:We zijn een school die zich inspant voor alle kinderen. We willen elk kind maximale ontplooiingskansen bieden (hoofd-hart-handen).

ENGAGEMENT:
We engageren ons tot het creëren van een positieve leer- en werksfeer waarin de kinderen zich thuis voelen, waarin ze zichzelf kunnen zijn en waarin ze fouten mogen maken. Daarbij kiezen we voor een gedifferentieerde aanpak die rekening houdt met de mogelijkheden van elk kind en die veel kansen biedt om te leren in groep te functioneren. Samenwerking met de ouders vinden we zeer belangrijk want zij spelen de belangrijkste rol in de opvoeding van hun kind.

INNOVATIEF:
We innoveren omdat we voeling willen houden met onze evoluerende maatschappij en om zo de kinderen te blijven boeien met interactief leren. Dit wordt creatief in de klas geïntegreerd of klasoverschrijdend toegepast. Nadien wordt kritisch geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

CHRISTELIJK:
We staan als school achter christelijke waarden en normen.
Geregeld beginnen we de dag met een gebed of een bezinnend tekstje. We zoeken naar levenswaarden in christelijke verhalen waarmee we onze leefregels samenstellen.
In de klassen werken we dan ook aan vriendschap, solidariteit, respect, samenhorigheid,...
In de parochie engageren we ons door vieringen voor te bereiden en bij te wonen en pastorale projecten uit te werken.
Hiermee hopen we dat de kinderen uitgroeien tot waardevolle personen die deze christelijke waarden en normen een vaste plaats geven in hun dagelijks leven.

ORGANISATIE:
Om onze school vlot, goed en rendabel te laten draaien, om zinvolle en doelgerichte beslissingen te kunnen nemen, besteden we veel aandacht aan open communicatie en open organisatie. Voor onze school houdt dat in dat er een gezonde, flexibele samenwerking, interactief overleg en dynamisch en realistisch denken tot stand komt tussen alle betrokken partijen. Op die manier kunnen we gezamenlijk vooropgestelde einddoelen bereiken.

OPVOEDING:
We proberen samen met de ouders onze leerlingen, met al hun kwaliteiten en beperkingen, te begeleiden naar zelfstandige, verantwoordelijke kinderen. We leren waardig met elkaar omgaan. Aan beleefdheid, respect, samenwerking, eerlijkheid en zelfstandigheid hechten wij veel belang.

LEVEN:
Kinderen moeten met volle plezier naar school komen. Erbij horen is een belangrijk gevoel. Wederzijds respect en vriendschappelijkheid leiden tot een samenleving waarin mensen echt iets betekenen voor elkaar. Elk kind is uniek, ongeacht zijn mogelijkheden.
Stap voor stap leren we de kinderen keuzes te maken zodat ze later hun mannetje kunnen staan in het leven. Als leraar willen we elk probleem ter harte nemen. Hier willen wij samen aan werken. Zo hopen we dat alle kinderen een mooie en vooral gelukkige schoolloopbaan doorlopen.

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van Katholiek onderwijs Vlaanderen.