Inschrijvingen


INSCHRIJVINGEN VOOR SCHOOLJAAR 2021-2022: voor alle kinderen geboren in 2019 of vroeger

Op 7 juni 2021 om 12 uur starten de vrije inschrijvingen.
Omwille van de Corona-maatregelen zijn inschrijvingen op de school zelf niet mogelijk. Inschrijven gebeurt daarom op afstand, via e-mail.
Inschrijvingen gebeuren chronologisch; het tijdstip van deze mail geldt om de chronologie te bepalen.

Hoe kan je inschrijven?

1. Vanaf 12 uur ’s middags stuur je een e-mail naar directeur@kriekelaar.be met de vraag voor inschrijving met vermelding naam leerling, geboortedatum, klas waarvoor je wil inschrijven en telefoonnummer ouders.
• Opgelet! De inschrijvingen starten pas om 12 uur. Mails die vóór 12 uur binnenkomen in de mailbox van de school zijn niet geldig!

2. De school bezorgt je binnen de 4 dagen een antwoord op je e-mail:
• Er is plaats: de school maakt een afspraak om je te informeren over de verdere stappen om je inschrijving te finaliseren.
• Er is geen plaats: je ontvangt een bericht met hierop je plaats op de wachtlijst. De school contacteert je, als er een plaats vrijkomt.

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als u schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft uw kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving van uw kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.
De inschrijving stopt enkel wanneer u beslist om uw kind van school te veranderen of wanneer uw kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor uw kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

TOELATINGSVOORWAARDEN LAGERE SCHOOL:

Uw kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving komt u onder punt 3.1.2 meer te weten over deze voorwaarden.

DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING:

Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN:

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een kleuter/leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een kleuter/leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

TER INFO:

LOP: contactpersoon Annigje Claes
annigje.claes@ond.vlaanderen.be

Commissie inzake Leerlingenrechten: Daphne Rombauts
H.Consciencegebouw 2A25, Koning Albert II laan 15- 1210 Brussel

 

BijlageGrootte
LOP Flyer.jpg331.9 KB
Flyer inschrijvingsprocedure 2021-2022.pdf534.95 KB