Inschrijvingen


INSCHRIJVINGEN VOOR SCHOOLJAAR 2021-2022: voor alle kinderen geboren in 2019 of vroeger

* Voorrangsperiode broer/zus en kinderen personeel, met geboortejaar 2019:
Vanaf 11 januari 2021 om 9u tot en met 22 januari 2021 tot 15u.
* Aanmeldingsperiode alle leerlingen (aanvraag ticket via LOP, meer info volgt):
Vanaf 1 maart 2021 om 12u tot en met 26 maart 2021 tot 12u.
* Inschrijvingen leerlingen met ticket:
Vanaf 3 mei 2021 tot en met 26 mei 2021. Bij voorkeur op afspraak; afhankelijk van de pandemiecode.
* Vrije inschrijvingen:
Vanaf 7 juni 2021 om 9u.

Wat betreft de organisatie van infomomenten kunnen we jullie op dit ogenblik enkel doorverwijzen naar de site van het agentschap aangezien de info nog dagdagelijks kan wijzigen.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-sch...

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als u schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft uw kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving van uw kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.
De inschrijving stopt enkel wanneer u beslist om uw kind van school te veranderen of wanneer uw kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor uw kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

TOELATINGSVOORWAARDEN LAGERE SCHOOL:

Uw kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving komt u onder punt 3.1.2 meer te weten over deze voorwaarden.

DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING:

Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN:

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een kleuter/leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een kleuter/leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

TER INFO:

LOP: contactpersoon Annigje Claes
annigje.claes@ond.vlaanderen.be

Commissie inzake Leerlingenrechten: Daphne Rombauts
H.Consciencegebouw 2A25, Koning Albert II laan 15- 1210 Brussel

 

BijlageGrootte
LOP Flyer.jpg331.9 KB
Flyer inschrijvingsprocedure 2021-2022.pdf534.95 KB