Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN VOOR SCHOOLJAAR 2022-2023:
voor alle kinderen geboren in 2020 of vroeger.

Hieronder vindt u de momenten terug waarop u uw kind kan inschrijven in onze school. Voor instappertjes betreft dit kinderen geboren in 2020.

-> maandag 7 februari 2022 (start 9u) tot en met vrijdag 18 februari 2022 (einde 15u): voorrangsperiode jongere broers en zussen + kinderen personeel.
Wij sturen hiervoor een mail naar alle ouders in januari. Het inschrijven verloopt rechtstreeks via de school.
-> maandag 7 maart 2022 (start 12u) tot en met vrijdag 1 april 2022 (einde 12u): aanmelden alle leerlingen via www.naarschoolinregiomechelen.be. Eerst aanmelden en voorkeurscholen doorgeven.
-> vrijdag 29 april 2022 (11u): toewijzing school. Je krijgt een ticket om de inschrijving bij de toegewezen school in orde te brengen.
-> donderdag 5 mei 2022 tot en met dinsdag 31 mei 2022: inschrijven bij de school aan de hand van het ticket.
-> vanaf woensdag 1 juni 2022 (9u): vrije inschrijvingen. Deze verlopen volledig via de school.

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als u schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft uw kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving van uw kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.
De inschrijving stopt enkel wanneer u beslist om uw kind van school te veranderen of wanneer uw kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor uw kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

TOELATINGSVOORWAARDEN LAGERE SCHOOL:

Uw kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving komt u onder punt 3.1.2 meer te weten over deze voorwaarden.

DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING:

Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN:

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een kleuter/leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een kleuter/leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

TER INFO:

LOP: contactpersoon Annigje Claes
annigje.claes@ond.vlaanderen.be

Commissie inzake Leerlingenrechten: Daphne Rombauts
H.Consciencegebouw 2A25, Koning Albert II laan 15- 1210 Brussel