Welzijnsbeleid

Gezondheidsbeleid:
• Geen snoep, tussendoortjes met chocolade, frisdrank of energiedrinks in de hele school
• Woensdag is het fruit- of groentedag in de hele school
• Gezond beleg op de boterhammen
• Alle kinderen krijgen een beker water bij een warme maaltijd
• Drinkbus met water kan bijgevuld worden op school
• Traktaties met verjaardagen:
 Jarigen mogen een traktatie meebrengen, spreek wel vooraf met de juf of meester af wanneer je dit wil meegeven
 Bij een verjaardag brengt de jarige geen snoep of chocolade mee, ook geen vooraf verpakte geschenkzakjes
 Traktatie op een stukje cake, een stuk fruit of een boekenbon voor de klasbibliotheek zijn een leuk alternatief
 Je kan ook de leerkracht aanspreken met de vraag welk geschenk voor de klas nuttig zou zijn
• Het kriebelteam voert controles uit ter preventie van luizen

Drink- en plasbeleid:
Motivering:
Een toenemend aantal kinderen kampt met plasproblemen. Daarnaast zijn er in elke klas kinderen die te weinig (water) drinken.
Goede drinkgewoonten zijn essentieel voor een goede gezondheid. Ook de mentale prestatie heeft baat bij een evenwichtige vochtbalans. Voldoende en veelvuldige vochtopname is de sleutel tot een optimale leercapaciteit.
Leerlingen kunnen zich beter concentreren en zijn niet afgeleid door effecten van dehydratie zoals vermoeidheid en irritatie. Dehydratie vermindert de mentale prestatie met 10%, terwijl het drinken van 4 tot 5 glazen water per dag leerlingen mentaal en fysiek in topvorm houdt.
In het kader van milieubewustzijn vragen wij dat de leerlingen drank meebrengen in een drinkbus en verkopen wij in de refter alleen drank in glazen flesjes.
En wie voldoende drinkt, moet ook … geregeld plassen. Om plasproblemen te vermijden, moet dit in optimale omstandigheden kunnen gebeuren.
Goede drink- en plasgewoonten vormen daarom een belangrijk onderdeel van het gezondheidsbeleid op onze school.
De afspraken worden opgenomen in het schoolreglement.
Afspraken:
• Drinkmomenten op school: voor- en naschoolse opvang, speeltijden, middagpauze en tijdens de les.
• Leerlingen brengen voor de speeltijden drank mee in een drinkbus.
• De leerkrachten controleren indien nodig of de kinderen voldoende drinken.
• Drinken tijdens de lessen mag, bijvoorbeeld tijdens wissel tussen 2 lessen.
• Leerlingen kunnen drinken aan de waterfonteintjes op de lagere school.
• Drinkbussen die leeg zijn worden bijgevuld aan de waterkraan.
• Leerlingen mogen water drinken tijdens of na fysieke inspanningen: les lichamelijke opvoeding, sport en spel.
• Tijdens de middagpauze hebben de leerlingen keuze uit volgende mogelijkheden:
 Bij warme maaltijd krijgen de leerlingen een beker water
 Leerlingen brengen zelf een drinkbus mee
 Leerlingen kopen een drankje aan in de refter. Keuze uit: melk, plat water of bruis water  € 0,50 per drankje.
• Op warme dagen stimuleren we de leerlingen om meer water te drinken.
• Er zijn gescheiden en voldoende toiletten voor jongens en meisjes in de lagere school. Wastafels dienen verplicht gebruikt te worden na het toiletbezoek om de handen te wassen.
• De toiletten worden goed onderhouden. De leerlingen zijn ook verantwoordelijk voor de netheid van het sanitair.
• In de kleuterschool gaan de kinderen op regelmatige tijdstippen naar toilet. De toiletten zijn in de nabijheid van de klassen.
• In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen de kans om meteen na het belsignaal naar het toilet te gaan.
• Leerlingen mogen indien nodig tijdens de les naar het toilet.
• De leerkrachten kennen de kinderen met noden op gebied van water drinken en plassen.

Milieubeleid:
• Schoolacties: verzamelen van oude batterijen, sorteren van afval in de verschillende containers, beurtrol voor het opruimen van de speelplaatsen.
• Verwachtingen naar de ouders: gebruik van een brooddoos, een koekendoosje en een drinkbus in plaats van wegwerpverpakking. Verpakkingen worden geweerd op onze school.
• Verwachtingen naar de kinderen: aandacht en zorg voor de netheid van de speelplaatsen.

Verkeersveiligheid:
De verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders.
Zij zijn het die de eerste begrippen van veilig verkeer moeten bijbrengen: zich als voetganger of fietser leren gedragen, zich aan het drukke straatbeeld aanpassen en oog hebben voor gevaarlijke toestanden. Begrijpende ouders parkeren niet aan de schoolingang. De ingangen van de school worden steeds vrij gehouden. Parkeren of stilstaan op de voetpaden en zebrapaden is verboden.
Ouders kunnen wel stilstaan op de rijweg om hun kinderen te laten uitstappen.
De parkeermogelijkheden in de buurt van de school zijn: parking hoek Kerkhoflei, parking station NMBS, parking sporthal sport Vlaanderen.

Wij vragen dat alle leerlingen fluo dragen van november tot april (fluo hesje en/of fluo rugzakhoes).

Nuttige tips:
• neem steeds de veiligste weg van en naar school
• ALLE kinderen die alleen naar huis gaan en die over de Tervuursesteenweg moeten, gaan mee met de rij (voetgangers en fietsers)
• de leraren begeleiden de rij, hun verantwoordelijkheid stopt op het eindpunt van de rij
• fietsers: controleer of uw fiets in orde is. Fietsen worden in de fietsenstalling van de school door de leerlingen op slot gezet. De fietsenstallingen gaan tijdens de schooluren niet op slot maar er is vanaf 1 september camerabewaking.
• respecteer de verkeersregels

Brandveiligheid:
De school volgt de aanbevelingen van de brandweer strikt op.
Een scenario voor evacuatie bij brand is uitgeschreven en wordt minstens één keer per schooljaar ingeoefend.

Stappenplan bij ziekte of ongeval
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en vragen we, indien nodig, om je kind op te halen. We laten je kind dan wachten in het EHBO-lokaal aan het secretariaat.

• Eerste hulp
o Wie: alle leraren.
o Nijverheidshelpers: Cindy Van de Wouwer en An Deprins
o EHBO voorzieningen: in leraarslokaal, kleutergang en EHBO-lokaal aan secretariaat

• Verzekeringspapieren
o Contactpersoon: administratieve medewerker
o Procedure: documenten laten invullen door de behandelde arts en zo snel mogelijk terug bezorgen aan de school. De schoolverzekering dekt het verschil tussen de reële kosten van lichamelijk letsel en de teugbetaling door de mutualiteit. Bezorg dit overzicht aan het secretariaat.
o Materiele schade wordt in principe door de verzekering niet gedekt. Een familiale polis kan hier helpen.

Medicatiegebruik en andere medische handelingen

Gebruik van medicatie op school:

• Je kind wordt ziek op school
Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

• Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren
In uitzonderlijke gevallen kan je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Die vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit.

Andere medische handelingen:
Je kunt ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde handelingen, binnen ons kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit.

Verboden te roken
Op school geldt steeds een rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook de open plaatsen en aan de schoolpoort. Het rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt: leerlingen, ouders, personeel, bezoekers, …
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Als je vindt dat het rookverbod op onze school niet goed nageleefd wordt, dan kun je terecht bij de directeur.
Het rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die wij als school organiseren: kerstmarkt, schoolrestaurant, schoolfeest, schooluitstappen, …