Taken / Toetsen

HUISWERK – AGENDA’S – EVALUATIE

Huiswerkbeleid in de Kriekelaar:
Het huiswerkbeleid van onze school wordt toegelicht op het gezamenlijk oudercontact van september.

Wat verstaan we onder huiswerk?
Alle schoolopdrachten die de kinderen thuis moeten uitvoeren. Dit kunnen schriftelijke taken, lessen, leesopdrachten, voorbereidingen, opzoekwerken, … zijn. Tijdens de ouderavond van september zal iedere leerkracht dit onderwerp meer praktisch toelichten specifiek voor zijn/haar klas.

Waarom vinden we huiswerk in onze school zinvol en belangrijk?
• Via hun schoolopdrachten leren onze kinderen zelfstandig werken. Dat vinden wij belangrijk. Stapje per stapje willen wij leerlingen vaardiger maken om een taak alleen aan te kunnen, in het plannen en zelfstandig leren werken.
• Via deze weg zien ouders waarmee de kinderen bezig zijn in de klas. Onze kinderen brengen zo een stukje school mee naar huis. Huiswerk is een brug tussen school en thuis.
• Schoolopdrachten zijn meestal extra inoefening en herhaling of voorbereiding op een toets. We geloven dat dit onze leerlingen vaardiger maakt in het verwerven van de leerstof. Oefeningen en taken zijn vaak een goede aanvulling op een te leren les en worden dus regelmatig als huiswerk meegegeven.
• Ook trachten we de schoolopdrachten te differentiëren naar moeilijkheidsgraad, hoeveelheid en werktempo.

Wat verwachten we van u, ouders?
Een positieve benadering van de ouders ten aanzien van huistaken kan een negatieve houding en moedeloosheid van een kind voorkomen!
• Dagelijks interesse tonen voor het werk van uw kind:
 Als het nodig is uw kind aanmoedigen om aan het huiswerk te beginnen.
 Opvolgen van het huiswerk.
• Vaste afspraken maken met uw kind, rekening houdend met zijn/haar persoonlijkheid, i.v.m. waar en wanneer er gewerkt zal worden, bv:
 Voor of na het eten
 Na een pauze
 Onmiddellijk na schooltijd
 In een rustige omgeving
 In de nabijheid van gezinsleden
 …
• Indien er zich moeilijkheden voordoen tijdens het maken van het huiswerk noteert u dit in de agenda van je zoon of dochter. Bij ernstige, aanhoudende problemen contacteert u de leerkracht persoonlijk. Laat uw kind zelfstandig werken, als het toch hulp vraagt, stimuleer het kind dan tot nadenken. Moedig uw kind aan om met vragen naar de leerkracht te komen.
• Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze verwerven in het maken van huiswerk. Geef ze de autonomie die ze verdienen en aankunnen. Controleer gewoon of het huiswerk gemaakt is. Voor kinderen van een eerste leerjaar is het nodig om meer te begeleiden, maar laat kinderen van een zesde leerjaar gerust de eigen verantwoordelijkheid opnemen in het plannen en uitvoeren van hun taken. Moedig vooral positief aan.

Wat verwachten we niet?
• We verwachten niet dat je het huiswerk verbetert, dit gebeurt in de klas. De leerkracht verwerft op die manier belangrijke informatie omtrent wat gekend en wat nog geoefend dient te worden.
• Wij verwachten niet dat u een slordig werk laat overschrijven. De leerkracht maakt, afhankelijk van de opdracht, afspraken met uw kind in verband met netheid. Als leerkracht leren we meer over de vaardigheden van het kind en het zelfstandig werken indien we het eigen werk van de kinderen zien (inclusief gomsel, doorhalingen, verbeteringen van het kind, …)
• Wij verwachten niet dat je nog zelf extra oefeningen opgeeft of zelf nog uren met je kind bezig bent rond de leerinhoud. Uw kind heeft ontspanning nodig, overbelasting leidt tot ontmoediging!
• We verwachten zeker niet dat je het huiswerk, om welke reden dan ook, zelf zou maken. Dit is totaal zinloos! Als er een bepaalde reden is waardoor je kind het werk niet kan maken volstaat een nota in de agenda!

Hoelang werken kinderen aan huiswerk?
• We voorzien een geleidelijke stijging van de tijdsduur naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten. Het is echter niet eenvoudig om een exacte schatting te maken van de gemiddelde werktijd. Ons streefdoel per dag dat er huiswerk wordt meegegeven is:
 1 ste graad: max. 20 minuten
 2 de graad: max. 30 minuten
 3 de graad: max. 45 minuten
• Tijdens grote toetsperioden (meer specifiek voor de derde graad) kan de benodigde tijd soms hoger liggen. Leerlingen krijgen dan wel ruim vooraf een volledig overzicht, zodat ze zelf of met begeleiding kunnen plannen. Tijdens zulke toetsperioden leren kinderen omgaan met grotere leerstofhoeveelheden.
• Er wordt geen huiswerk gegeven voor schoolvakanties.

Wat gebeurt er wanneer uw kind niet in orde is met zijn huiswerk?
Uw kind vergat het nodige werkmateriaal mee te nemen naar huis:
Het is niet de bedoeling dat u met uw kind terug naar school rijdt om het werk alsnog op te halen. Het kind neemt zo een verkeerde attitude aan. In de klas krijgt het kind ruimschoots de tijd om de schooltas in orde te brengen. In de lagere klassen wordt de schooltas zelfs samen met de juf of meester “gevuld”, het maakt deel uit van “het opvoeden”. Uw kind zal op deze manier best ervaren dat het de volgende keer met meer aandacht de tas moet vullen. U schrijft een nota in de agenda (of op een briefje als de agenda het vergeten item was). De leerkracht beslist wat er met de onafgewerkte taak dient te gebeuren.
Familiale omstandigheden hebben uw kind belet het huiswerk te maken:
U deelt dit gewoon mee aan de leerkracht, persoonlijk of via een nota in de agenda. De leerkracht zal afhankelijk van de aard van het werk, beslissen of het werk op een ander tijdstip moet gemaakt worden.
Ondanks de nodige aandacht kan uw kind het huiswerk niet aan, of ervaart u dat het veel te lang aan het huiswerk moet werken:
U laat het kind ophouden met het werk en schrijft in de agenda wat er fout liep.
Zonder aanwijsbare redenen, is uw kind niet in orde met een taak:
Uw kind zal de taak de volgende avond dienen te maken. Per graad werden hierover afspraken gemaakt (zie huiswerkbeleid tweede en derde graad).

Huiswerkbeleid eerste graad:

Wanneer / hoe wordt de agenda ingeschreven?
- De agenda wordt dagelijks met de leerlingen ingeschreven.
- Op woensdag en vrijdag worden er geen, of heel uitzonderlijk, taken of lessen meegegeven.
- De leerkracht kijkt de agenda elke dag na en parafeert hem.
- De boekentas wordt samen gemaakt.

Hoe leren we de kinderen een planning opmaken?
- In het eerste leerjaar gebeurt dit nog niet. De leerkracht werkt nog heel begeleidend.
- Tweede leerjaar : Een gedicht en een dictee worden ongeveer een week op voorhand opgegeven in de agenda.

Wat wordt van de ouders verwacht?
- Zorg voor een rustig plekje waar uw kind zijn/ haar huiswerk kan maken.
- De agenda dagelijks paraferen.
- Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van oefeningen of het inoefenen van een les, noteer dit dan gerust in de agenda.
- Het is niet de bedoeling dat u de oefeningen uitlegt of mee oplost, maar wel mee opvolgt zoals o.a. voor luidop lezen, memoriseren van maal- en deeltafels en splitsingen.

Algemeen
- De leerkracht verbetert de foutjes van de leerlingen met een groene balpen.
- Ouders schrijven hun opmerkingen, vragen, … met blauwe balpen.
- Toetsen paraferen.
- Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om steeds alle taakjes en lessen in te halen. De leerkracht zal de belangrijkste leerstof inhalen met uw kind als het weer in de klas is. Bij afwezigheden van een aantal dagen kunnen wel een beperkt aantal opdrachtjes meegegeven worden ter inoefening /herhaling van reeds aangeleerde leerstof.

Huiswerkbeleid tweede graad:

Wanneer / hoe wordt de agenda ingeschreven?
- De agenda wordt elke week op maandag met de leerlingen ingeschreven. Ze noteren de planning voor een hele week. In de loop van de week kunnen wel nog extra zaken worden ingevuld (iets mee te brengen, brieven om af te geven, aankondiging toets tegen week nadien)
- In het derde leerjaar worden maximum twee huistaken gegeven, in het vierde leerjaar zijn dit maximum drie huistaken. Uitzonderlijk kan er een rekenles thuis worden afgewerkt. (vierde leerjaar)
- Lessen wereldoriëntatie worden ruim op voorhand aangekondigd.
- Op woensdag en vrijdag worden er geen taken of lessen meegegeven.
- De leerkracht kijkt de agenda elke week na en parafeert hem.

Hoe leren we de kinderen een planning opmaken?
- De leerlingen krijgen op maandag vaste taken en een dictee. Ze plannen zelf of samen met de ouders wanneer ze hieraan werken/studeren.
- Wanneer leerlingen een groter geheel moeten inoefenen wordt er soms een vragenblad/overzicht meegegeven, zodat ze precies weten wat ze moeten kennen.
- Voor de eindtoetsen krijgen de leerlingen een toetsenplanning en een overzicht van de te kennen leerstof.

Wat wordt van de ouders verwacht?
- Zorg voor een rustig plekje waar uw kind zijn/ haar huiswerk kan maken.
- De agenda dagelijks paraferen.
- Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van oefeningen of het inoefenen van een les, noteer dit dan gerust in de agenda.
- Het is niet de bedoeling dat u de oefeningen uitlegt of mee oplost, maar wel mee opvolgt zoals o.a. voor luidop lezen, memoriseren van maal- en deeltafels, woordjes dicteren (inoefening dictee), les opvragen (wereldoriëntatie).

Algemeen
- De juf of meester verbetert de foutjes van de leerlingen met een rode balpen.
- Ouders schrijven hun opmerkingen, vragen, … in met blauwe balpen.
- Alle toetsen graag paraferen.
- Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om steeds alle taakjes en lessen in te halen. De leerkracht zal de belangrijkste leerstof inhalen met uw kind als het weer in de klas is. Bij afwezigheden van een aantal dagen kunnen wel een beperkt aantal opdrachtjes meegegeven worden ter inoefening /herhaling van reeds aangeleerde leerstof.
- Is er een taak niet gemaakt of vergeten thuis, moet ze de volgende dag worden afgegeven. Dan niet in orde, kan er een extra taak volgen.

Huiswerkbeleid derde graad:

Wanneer / hoe wordt de agenda ingeschreven?
- De agenda wordt op maandag met de leerlingen ingeschreven. Er wordt met weekopdrachten gewerkt. Op deze manier kunnen leerlingen hun werktijd zelf indelen.
- Kleine taken of lessen kunnen de dag zelf ingeschreven worden tegen de volgende dag.
- Grote toetsen en taken worden goed op voorhand ingeschreven.
- We houden regelmatig een steekproefcontrole van de agenda’s met rode balpen.

Hoe leren we de kinderen een planning opmaken?
- De leerlingen krijgen op maandag taken en lessen voor die week. Dit kan in de loop van de week worden aangevuld. Ze leren zelf plannen wanneer ze hieraan werken/studeren.
- Wanneer de leerlingen een groter geheel moeten inoefenen wordt er een toetsenwijzer meegegeven, zodat ze precies weten wat ze moeten kennen.
- Voor de toetsenperiode einde schooljaar krijgen de leerlingen een ‘planningenblad’. Er wordt met hen duidelijk overlopen wat die planning inhoudt. Ze krijgen voor elk vak dat ze moeten leren een toetswijzer.

Wat wordt van de ouders verwacht?
- Zorg voor een rustig plekje waar uw kind zijn/haar huiswerk kan maken.
- Probeer uw kind regelmatig op te volgen zodat het huiswerk steeds in orde is. Help hem/haar met de planning en indien nodig met het werk.
- Parafeer wekelijks de agenda ter controle.
- Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van oefeningen of het instuderen van een les, noteer dit dan gerust even in de agenda.

Algemeen
- Indien het huiswerk niet werd gemaakt, moet het kind het maken tegen de volgende dag. We vermelden dit ook in de agenda. Indien een huistaak 3 keer niet werd afgegeven, volgt er een extra taak.
- Indien een leerling frequent niet in orde is, contacteren we de ouders.
- Alle toetsen worden mee naar huis gegeven om te laten tekenen. Sommige toetsen zullen in de klas besproken en verbeterd worden. Indien gevraagd in de agenda, moeten de toetsen thuis verbeterd worden (met groene balpen). Dit om de leerstof extra in te oefenen.
- Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om steeds alle taakjes en lessen in te halen. Wij zullen de belangrijke leerstof inhalen met uw kind als het weer in de klas is. Bij afwezigheden van een aantal dagen kunnen wel een beperkt aantal opdrachtjes meegegeven worden ter inoefening /herhaling van reeds aangeleerde leerstof.
- Probeer wekelijks mee te luisteren als uw kind hardop Frans leest.

Agenda:

Agenda’s en kleutermapjes zijn een communicatiemiddel tussen school en thuis. Ze worden regelmatig nagekeken door de leraren en wekelijks ondertekend door de ouders.
Gebruik het agenda om alle wijzigingen mee te delen aan de leraar van uw kind.
Alle communicatie vanuit de school (infobrieven) verloopt bij voorkeur via e-mail.
E-mailadressen worden bij inschrijving genoteerd. Ouders brengen de school op de hoogte van wijzigingen.

Evaluatie:

1. Breed evalueren

Brede evaluatie gaat uit van de groei van leerlingen en volgt die groei op. Daarbij wordt de totale persoon voor ogen gehouden. We willen je kind vertrouwen geven om te leren en zich verder te ontwikkelen. Via brede evaluatie krijgt je kind inzicht in zijn eigen leerproces.
We maken volgende afspraken rond leerlingenevaluatie:
• Evaluatie houdt rekening met verschillen van kinderen:
Goede evaluatie zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen aantonen dat ze bepaalde kennis, vaardigheden en attitudes beheersen. We trachten daarom met goede evaluatievormen verschillen tussen kinderen zoveel mogelijk op te vangen. Goede evaluatie omvat:
- schriftelijke of mondelinge evaluatie
- zachte en harde evaluatie
• Evaluatie is gericht op alle doelen:
De doelen uit het leerplan ZILL zijn richtinggevend.
We evalueren de kinderen op het realiseren van alle soorten leerdoelen. Naast kennis, regels en technieken, zijn er ook leerstrategieën, aanpakwijzen, vaardigheden en attitudes.
Ook hier willen we aandacht besteden aan zowel harde als zachte vormen van evaluatie.
• Evaluatie is proces- en productgericht:
Met productevaluatie peilen we naar specifieke kennis en vaardigheden.
Even essentieel is terug te blikken op de weg waarlangs het product werd bereikt.
Procesevaluatie levert waardevolle informatie over groeiprocessen, kennisstructuren, procedures en benaderingswijzen die het kind hanteert. We onderscheiden daardoor de sterke en zwakke kanten van het kind. Door met de leerlingen te reflecteren over zijn/haar gedrag en/of prestaties krijgt hij/zij beter zicht op hoe het anders en beter kan. Als het kind voor het zetten van deze stappen voldoende gewaardeerd wordt zal dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bevorderen.

2. Toetsen

Gespreid over het ganse schooljaar worden er regelmatig toetsen afgenomen in de lagere school. Schriftelijke toetsen worden ter inzage en ter ondertekening meegegeven met de kinderen.
In de 3de graad wordt de leerstof getoetst door middel van permanente evaluatie. Dat wil zeggen dat we de leerstof op regelmatige tijdstippen zullen evalueren met kleine en/of grote toetsen (summatieve toetsen). In juni organiseren we een eindtoetsenperiode. Deze toetsen worden tijdig aangekondigd.

3. Rapporteren

We willen met ons rapport de groei/ontwikkeling/evolutie/het werk van de kinderen weergeven met feedback over zijn/haar sterktes en zwaktes.
We vinden de feedback van de leerkracht heel belangrijk, dit kan op de toetsen of bij de rapportering.
Toetsen worden in de toetsenmap regelmatig mee naar huis gegeven. Bij het afsluiten van een periode zit in dit toetsenmapje ook het rapport dat er samen één geheel mee vormt.
Onder elk vermeld ontwikkelveld worden eventueel leerinhouden verduidelijkt en geeft de leerkracht belangrijke info en feedback voor elk kind.
Indien kinderen extra maatregelen nodig hebben, ondersteuning kregen of hulpmiddelen gebruikten, dan vermelden we dat ook op het rapport.
Het rapport moet ook voor de kinderen duidelijk en begrijpelijk zijn. Daarom ook zal het rapport geregeld met de kinderen worden besproken in een leerkracht-kindgesprek.
Op het rapport wordt ruimte voorzien voor zelfevaluatie door het kind en evaluatie van het rapport van hun kind door de ouders.

Vanaf dit schooljaar hebben we 4 rapporten:
Herfstrapport op vrijdag 29 oktober 2021
Winterrapport op vrijdag 24 december 2021
Lenterapport op vrijdag 1 april 2022
Zomerrapport op vrijdag 24 juni 2022

De rapporten worden door de ouders ondertekend en terug meegegeven naar school.