Bijdrage ouders

Verplichte activiteiten per klas (maximumfactuur):
Totaal voor het schooljaar 2020-2021:

Kleuteronderwijs: max. €45
Lager Onderwijs: elk leerjaar max €90

Het totale bedrag wordt in 3 schijven (januari/maart/mei) verrekend via de tweemaandelijkse schoolrekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald.

Niet verplicht aanbod per klas:
Middagtoezicht: €0,50 per beurt of €12,50 per 2 maanden of €57 per jaar.

Drank en warme maaltijden:

 • melk en water: €0,50
 • soep: €0,80
 • warme maaltijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: €4,00 voor kleuters en €4,50 lagere schoolkinderen.
  Annulatie warme maaltijden kan alleen bij afwezigheid wegens ziekte. Het secretariaat telefonisch of via mail verwittigen voor 8.30 uur.
 • Tijdschriften (uitsluitend jaarabonnement)
  1ste kleuterklas:
  - Doremini + Kid'i  €36
  - Leesbeestje + cd €24

  2de kleuterklas:
  - Doremix + Kid'i €36
  - Leesknuffel + kid'I €39

  3de kleuterklas:
  - Doremi + Kid'i €36
  - Leesknuffel €39

  1ste graad:
  - Zonnekind 1ste leerjaar €38
  - Zonnekind 2de leerjaar €38
  - Leespas 1ste leerjaar €30
  - Robbe en Bas €30

  2de graad:
  - Zonnestraal €39
  - Leeskriebel €30

  3de graad:
  - Zonneland €39
  - Vlaamse Filmpjes €31
  -Allons-y €14,50

  Kerstboeken €7
  Paasboeken €7
  Vakantieboeken €7

  Wordt verrekkend via de schoolrekening

  Meerdaagse uitstappen:
  Voor het 5de en 6de leerjaar €222,50. Betaling in schijven via de schoolrekening, waarbij de maximumfactuur niet wordt overschreden.
  Max. €445 voor volledige duur lager onderwijs.

  Wijze van betaling:
  Ouders krijgen tweemaandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald.
  Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledig resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

  Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten worden aangerekend (behalve bij annuleren warme maaltijd wegens ziekte mits verwittigen voor 8.30 uur).
  Op het einde van het schooljaar kan u een overzicht van de gemaakte kosten bevragen op het secretariaat.

  Betalingsmoeilijkheden:
  Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.