Schoolkosten - bijdragelijst

Bijdragelijst

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Voor meerdaagse uitstappen geldt een afzonderlijke regeling.

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dat laatste betekent dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdragelijst werd besproken en positief geadviseerd op de schoolraad.

Verplichte uitgaven:
Maximumfactuur voor schooljaar 2021-2022:
€ 45 voor het kleuteronderwijs
€ 90 voor het lager onderwijs.
Hiermee worden alle activiteiten betaald die tijdens het schooljaar voorzien worden.

Niet-verplichte uitgaven:
Ochtendtoezicht:
o € 1 per beurt
Middagtoezicht:
o € 0,50 per beurt
o € 12,50 per 2 maanden
o € 57 per jaar
Woensdagmiddagtoezicht:
o € 0,80 per begonnen half uur
Avondtoezicht:
o € 0,50 per begonnen half uur
Drank en warme maaltijden:
o Melk en water € 0,50
o Soep € 0,80
o Warme maaltijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
€ 4 voor de kleuters en € 4,50 voor de lagere school, betaling via de schoolrekening.
Annulatie warme maaltijden kan alleen wegens ziekte mits telefonisch verwittigen voor 8.30 uur.

Tijdschriften (uitsluitend jaarabonnement):
o 1ste kleuterklas:
 Doremini + Kid’i: € 37
 Leesbeestje + cd: € 25
o 2de kleuterklas:
 Doremix + Kid’i : € 37
 Leesknuffel + Kid’i: € 40
o 3de kleuterklas:
 Doremi + Kid’i: € 37
 Leesknuffel + Kid’i: € 40
o 1ste graad:
 Zonnekind 1ste leerjaar: € 40
 Zonnekind 2de leerjaar: € 40
 Leespas 1ste leerjaar: € 31
 Robbe en Bas 2de leerjaar: € 31
o 2de graad:
 Zonnestraal: € 40
 Leeskriebel: € 31
o 3de graad:
 Zonneland: € 40
 Vlaamse Filmpjes: € 32
 Allons-y: € 15,50

Vakantieboeken:
 Kerstboeken (Averbode): € 7,95
 Paasboeken (Averbode): € 7,95
 Zomervakantieboeken (Averbode): € 7,95
 Zomervakantieboeken (Van In): € 12
 Vakantieblaadjes (zomer): € 8

Meerdaagse uitstappen:
Voor het 5de en 6de leerjaar: € 225. Betaling in schijven via de schoolfacturen, waarbij het maximum van € 450 per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs wordt gerespecteerd.

Wijze van betaling

Je krijgt 5 maal per schooljaar een rekening via e-mail of in een gesloten omslag via je kind. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na afgifte. We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving met vermelding van de gestructureerde mededeling.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kun je contact opnemen met de directeur. We maken dan afspraken over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zetten we verdere stappen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Recupereren van kosten?

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het alleen het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, zullen we opnemen in de schoolrekening.