Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

• ouders;
• personeel;
• lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. Indien nodig houdt de schoolraad je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en kan je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door en uit de onderliggende ouderraad en personeelsgeleding. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.