Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019:

Infomomenten voor de ouders van instappers en nieuwe leerlingen op donderdag 8 februari 2018 en donderdag 15 maart 2018 telkens om 17.00 uur.

Inschrijvingsmoment 1:
voorrang voor inschrijving van kinderen uit een leefentiteit waarvan reeds kinderen zijn ingeschreven in de school (broers en zussen) vanaf 1 maart 2018 (8.30 uur) tot en met 16 maart 2018 (16.00 uur).

Inschrijvingsmoment 2
: voorrang voor inschrijving van kinderen van personeelsleden van de school vanaf 22 maart 2018 (8.30 uur) tot en met 23 maart 2018 (16.00 uur).

Inschrijvingsmoment 3
: inschrijving van alle kinderen (met voorrangsgroepen "indicatorleerling" & "niet-indicatorleerling" voor geboortejaar 2016,2015 en L1) vanaf 18 april 2018 (8.30 uur) tot en met 4 mei 2018 (16.00 uur).

Inschrijvingsmoment 4
: vrije inschrijvingen (inschrijving voor alle kinderen die voorgaande periodes hebben gemist) vanaf 21 mei 2018 (8.30 uur).

Voor meer informatie over de regelgeving en de beschikbare plaatsen kunnen ouders terecht op www.lop.be / LOP regio Mechelen / Basis / INFO VOOR OUDERS

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van uw kind, zullen we u bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,... We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen uw kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we u naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN EERSTE LEERJAAR:

Uw kind kan pas instappen in het eerste leerjaar indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
1. het kind moet zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar;
2. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest:
3. voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast en het CLB is bevoegd om die taalproef af te nemen;
4. beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.
Bij het bereiken van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar.

DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING:

Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN:

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een kleuter/leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een kleuter/leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

TER INFO:

LOP: contactpersoon Wilfried Sel
wilfried.sel@ond.vlaanderen.be

Commissie inzake Leerlingenrechten: Daphne Rombauts
H.Consciencegebouw 2A25, Koning Albert II laan 15- 1210 Brussel