Inschrijvingen


INSCHRIJVINGEN VOOR SCHOOLJAAR 2020-2021

Inschrijvingen voor broers en zussen:
van maandag 13 t.e.m. vrijdag 24 januari 2020

Inschrijvingen voor alle andere leerlingen:

  • Digitaal aanmelden tussen 2 en 31 maart 2020
  • Inschrijven van de aangemelde kinderen met een ticket tijdens de schooluren tussen 4 en 26 mei 2020

Infomomenten voor ouders van nieuwe leerlingen:
dinsdag 18 februari en donderdag 5 maart 2020 om 19 uur


INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020: voor alle kinderen geboren in 2017 of vroeger

Vanaf 12 maart 2019 (8.30 uur) tot en met 27 maart 2019 (16.00 uur) voorrang van inschrijving van kinderen uit een leefentiteit waarvan reeds kinderen zijn ingeschreven in de school (BROERS & ZUSSEN).

Vanaf 29 maart 2019 (8.30 uur) tot en met 1 april 2019 (16.00 uur) voorrang voor inschrijving van KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN van de school.

Vanaf 26 april 2019 (8.30 uur) tot en met 14 mei 2019 (16.00 uur) INSCHRIJVING VAN ALLE KINDEREN (met voorrangsgroepen "indicatorleerling" & "niet-indicatorleerling" voor geboortejaar 2017, 2016 en L1)

VRIJE INSCHRIJVINGEN vanaf 27 mei (8.30 uur) (inschrijving voor alle kinderen die voorgaande inschrijvingsmomenten hebben gemist).

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als u schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft uw kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving van uw kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.
De inschrijving stopt enkel wanneer u beslist om uw kind van school te veranderen of wanneer uw kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor uw kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

TOELATINGSVOORWAARDEN LAGERE SCHOOL:

Uw kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving komt u onder punt 3.1.2 meer te weten over deze voorwaarden.

DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING:

Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN:

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een kleuter/leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een kleuter/leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

TER INFO:

LOP: contactpersoon Wilfried Sel
wilfried.sel@ond.vlaanderen.be

Commissie inzake Leerlingenrechten: Daphne Rombauts
H.Consciencegebouw 2A25, Koning Albert II laan 15- 1210 Brussel