CLB

Vzw CLB MECHELEN - RUPEL

Algemene bepalingen
Het CLB en de school werken samen inzake leerlingenbegeleiding conform de regelgeving terzake en volgens de afspraken die bepaald zijn in deze voorlopige overeenkomst.

Het CLB respecteert bij de uitvoering van haar begeleidingsopdracht het opvoedingsproject van de school. De school stelt aan het CLB volgende schooleigen documenten ter beschikking:
- opvoedingsproject
- schoolreglement

De school brengt respect op voor de opdrachtsverklaring van het CLB. Het CLB stelt aan de school volgende documenten ter beschikking:
- opdrachtsverklaring
- deontologische code

Duur van de overeenkomst en stopzetting
Onverminderd de bepalingen van het decreet over de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998 inzonderheid van artikel 38 §3 en §4 loopt de samenwerking voor een periode van drie jaar, dit met ingang van 1 september 2000.

Onverminderd de bepalingen van artikel 38 §3 van hetzelfde decreet deelt de voorzitter van één van bovengenoemde besturen die de samenwerking na 3 jaar wil stopzetten, uiterlijk tegen 1 september van het schooljaar waarin de voorlopige overeenkomst ten einde loopt aan de voorzitter van het andere bestuur mee dat de samenwerking wordt stopgezet met ingang van het daaropvolgende schooljaar.

Die opzegging gebeurt met een aangetekende brief gericht aan het bestuur/inrichtende macht van de school of aan het bestuur van het CLB.

Vraaggestuurde begeleiding
Het CLB begeleidt en ondersteunt leerlingen, ouders en schoolpersoneel op vier domeinen:
- leren en studeren,
- onderwijsloopbaan,
- preventieve gezondheidszorg,
- psychisch en sociaal functioneren.

De school vraagt aan het CLB dat de begeleiding zich richt op de zorgpunten van de school ten aanzien van de kinderen, de ouders en het schoolpersoneel.

Het CLB en de school hebben op die zorgpunten een onderscheiden en complementaire taak.

Het CLB en de school nemen de omschrijving van de zorgpunten en de concrete afspraken over die vraaggestuurde begeleiding op in bijzondere bepaling 1.

Verplichte begeleiding
De school verleent haar volledige medewerking aan de organisatie en de uitvoering van algemene en gerichte consulten, de profylactische maatregelen, het vaccinatiebeleid en aan de begeleidingsinitiatieven van het CLB in het kader van de leerplichtcontrole.

Het CLB heeft de plicht met de schoolorganisatie rekening te houden.

De wijze waarop de school meewerkt aan de organisatie en de uitvoering van de verplichte begeleiding nemen het CLB en de school op in bijzondere bepaling 2.

Bekendmaking CLB
Op het ogenblik dat de school een leerling voor de eerste keer inschrijft, informeert het CLB de leerlingen en de ouders schriftelijk over de algemene doelstellingen, de werking van het CLB
en de rechten en plichten van de ouders, de leerlingen, de school en het CLB. De school bezorgt die schriftelijke informatie aan de ouders en de leerlingen.

Informatie over leerlingen
In afspraak met de directeur van de school kunnen CLB-medewerkers in het belang van de leerlingenbegeleiding, relevante informatie opvragen die over de leerlingen in de school aanwezig is. De directeur van de school en de leerkrachten hebben recht op de relevante informatie over leerlingen in begeleiding.

CLB Het Kompas, Vijfhoek 1A - 2800 Mechelen
Tel. 015/41.89.11 Fax 015/41.89.13
Contactpersonen:  Inge Keldermans, Goedele Van Soom en Nancy Deschepper
Schoolarts: Annemie Bogaert